• انتصاب در شبکه جهانی سحر

.مدیر شبکه سحر در حکمی آقای سید میثم میرهادی را به سمت مدیر طرح و تامین برنامه این شبکه جهانی منصوب کرد

آقای علیرضا سلیمانی زاده مدیر شبکه جهانی سحر در حکمی آقای سید میثم میرهادی را به سمت مدیر طرح و تامین برنامه شبکه جهانی سحر منصوب کرد.

در حکم آقای سلیمانی زاده آمده است طرح و تامین برنامه در یک شبکه رادیو و تلویزیونی اهمیت و نقش بی بدیلی دارد که در صورت سازماندهی و تنظیم آن کلیه فعالیت ها اعم از تولید و پخش گردش مالی و اطلاعات و برنامه ریزی سامان می یابد و در شبکه سحر با وجود چهار کانال این امر اهمیت  مضاعف دارد.

در حوزه طرح و برنامه ، انتظار می رود چرخه امور ، نوین سازی ؛ تسهیل و تسریع شود و با برقراری ارتباط نزدیک با واحدهای ستادی و عملیاتی در داخل شبکه و معاونت برون مرزی ، زمینه تحقق اهداف مورد نظر تامین گردد.

 

ارد ۱۹, ۱۳۹۶ ۱۶:۲۰ Asia/Tehran
کامنت