طی حکمی آقای مهدی مجتهد با حفظ سمت، به عنوان مسئول اداره کل فیلم وسریال معاونت برون مرزی منصوب شد

دکتر پیمان جبلی معاون برون مرزی رسانه ملی طی حکمی، مسئولیت اداره کل فیلم وسریال معاونت برون مرزی را با حفظ سمت به آقای مهدی مجتهد قائم مقام معاونت برون مرزی واگذار نمود.

درحکم دکتر پیمان جبلی آمده است: امید است با اتکال به خداوند، درتحقق ماموریت های ذیل شامل:

-احصاء اولویتها وتدوین راهبرد تولید برنامه های نمایشی درحوزه برون مرزی

-پژوهش ونگارش فیلمنامه های جذاب ومتناسب با دغدغه های فرهنگی، سیاسی واجتماعی حوزه مخاطبان برون مرزی

-تمهید سازوکارهای اجرایی برای تولید آثار درکمترین زمان وبا بیشترین بهره مندی ازاستانداردهای تولید ومستندسازی تجارب

-استفاده از آرا وتجربیات صاحب نظران ،کارشناسان واهالی هنر ونیز شناسایی وجذب نویسندگان وفیلمسازان توانمند وآشنا به الزامات تولید آثار نمایشی برای بینندگان شبکه های برون مرزی

-اختصاص سهم ویژه به رویکرد بومی سازی حداکثری  دربرایند این حوزه از حیث موضوعات ، فضای داستانی وتولید با مشارکت عوامل بومی مناطق مخاطب وساماندهی منابع درجهت بهره وری هرچه بیشتر اهتمام ورزیده وزمینه ساخت آثارنمایشی فاخر درابعاد کمی وکیفی  مناسب را فراهم آورید.

 

اسف ۲۷, ۱۳۹۶ ۱۴:۵۰ Asia/Tehran
کامنت