• انتصاب سرپرست گروه اروپا، آمریکا وآفریقا اداره کل خبروتفسیربرون مرزی

طی حکمی آقای امیرعلی ابوالفتح به سمت سرپرست گروه اروپا، آمریکا و آفریقا اداره کل خبر وتفسیر برون مرزی منصوب شد.

عباس محمد نژاد مدیرکل خبر و تفسیر برون مرزی طی حکمی آقای امیرعلی  ابوالفتح را به عنوان سرپرست گروه اروپا، آمریکا و آفریقا منصوب کرد.

درحکم عباس محمد نژاد آمده است: نظر به مراتب تخصص وتجارب ارزشمند شما درامر خبر و تحلیل های سیاسی، بدینوسیله شما را به عنوان سرپرست گروه اروپا ، آمریکا وآفریقا منصوب می کنم.

انتظار است با همکاری و هماهنگی با مدیران رادیوهای مربوطه نسبت به تقویت تولید خبر و تحیل های سیاسی اقدام کنید. از زحمات سرکار خانم بختیاری در این مدت تشکر وقدردانی می کنم.

 

ارد ۱۱, ۱۳۹۷ ۰۸:۵۲ Asia/Tehran
کامنت