• انتصاب مدیرگروه اروپا، آمریکا وآفریقای اداره کل خبرو تفسیر برون مرزی

طی حکمی آقای امیر علی فتحی به سمت مدیر گروه اروپا، آمریکا و آفریقا اداره کل خبر و تفسیر برون مرزی منصوب شد.

 عباس محمد نژاد مدیرکل خبر و تفسیر برون مرزی  طی حکمی آقای امیرعلی ابوالفتح را به عنوان مدیر گروه اروپا، آمریکا و آفریقا منصوب کرد.

درحکم عباس محمد نژاد آمده است: نظر به مراتب تخصص ارزشمند شما درامر خبر  وتحلیل های سیاسی، بدینوسیله شما را به عنوان مدیرگروه اروپا، آمریکا و آفریقا منصوب می کنم .

انتظار است با همکاری و هماهنگی مدیران رادیوهای مربوطه نسبت به تقویت تولید اخباراختصاصی وتحلیل های سیاسی همچنین تولید برنامه های سیاسی با قالب و ساختار متنوع رادیویی اقدام کنید.

 

 

تیر ۲۴, ۱۳۹۷ ۱۴:۵۸ Asia/Tehran
کامنت