• پنجاه و دومین کارگروه تخصصی خبروتفسیر برون مرزی

پنجاه ودومین کارگروه تخصصی خبروتفسیر برون مرزی با موضوع پیروزی حزب عدالت وتوسعه ترکیه با حضور آقایان دکتر نوریان وفیروزیان در سالن جلسات حوزه برگزار گردید.

پنجاه ودومین کارگروه تخصصی خبروتفسیر برون مرزی با موضوع پیروزی حزب عدالت وتوسعه ترکیه با حضور آقایان دکتر نوریان وفیروزیان در سالن جلسات حوزه برگزار گردید.در ابتدادکتر نوریان با اشاره به وجود قومیت های مختلف ومتفاوتی که در ترکیه ساکن هستند پرداخته وبیان داشتند با وجود این تنوع قومیتی وحزبی باز هم اردوغان توانست اکثریت آراء رابدست آورد.

دربخش دیگر دکتر فیروزیان به بیان نقطه نظرات خود که عموما مربوط به سیاست های خارجی ترکیه واردوغان درمنطقه پرداخت وبا اشاره به  حضور همراه با مشکلات فراوانی که برای این کشور درسوریه به همراه داشت ونیز مشکلات مربوط کردهای داخل وخارج ترکیه ونیز مشکلات مربوط به اپوزیسیون ساکن در آمریکا واروپا پرداختند.

درپایان کارشناسان مسایل خاور میانه وترکیه معاونت برون مرزی به بیان نظرات خود پرداختند.     

 

مرد ۱۰, ۱۳۹۷ ۰۸:۱۱ Asia/Tehran
کامنت