• بازدید از رادیو ارمنی

دیدار با معاون ، مدیرکا آسیای میانه و قفقاز، مدیر رادیو ارمنی و کارکنان رادیو

شهریور ۲۴, ۱۳۹۹ ۱۳:۱۵ Asia/Tehran