رادیو پشتو

*تأسیس: سال 1352 هجری شمسی * مناطق تحت پوشش: 1-کشورهای افغانستان،پاکستان(جمعیت پشتونها 50 میلیون است که 60 درصدش پاکستانی اند) 2-کشورهای حوزه خلیج فارس 3-آمریکا و اروپا از طریق اینترنت و ماهواره *میزان مخاطبین در مناطق تحت پوشش: با توجه به پیام های تلفنی و شبکه های اجتماعی بیشتر مخاطبان در جنوب،جنوب غرب و شرق افغانستان و همچنین در مناطق پشتون نشین به ویژه مناطق قبایلی پاکستان بیشترین مخاطب را رادیو پشتو دارند. *میزان پخش برنامه رادیو پشتو: -پخش زنده: 3 ساعت *شیوه های انتقال پیام رادیو پشتو: -از طریق امواجsw -از طریق اپلیکیشن موبایل -پخش از سایت رادیو پشتو و همچنین شبکه های اجتماعی *زمان پخش رادیو پشتو: 1-بامدادی از ساعت 6 الی 7 صبح 2-عصرگاهی از ساعت 16 الی ا7 عصر 3-شامگاهی از ساعت 20 الی 21شب *تعداد نیروهای رادیو پشتو: 1-عاشق حسین طوری 2-محبت علی بنگش حیدری 3-عبدالقیوم محسنی 4-جمیل حسین بنگش 5-عبدالماجد درانی 6-حامد حسین سیماب 7-عبدالرحیم درانی 8-صادق حسین 9-انورزیب شاهین 10-محمد مهدی بیات 11-محسن لارابی: تهیه کننده

پخش شروع پایان
سهارنۍ
02:23 UTC 03:23 UTC
مازدیګرنۍ
12:23 UTC 13:23 UTC
پخش شروع پایان
سهارنۍ
02:23 UTC 03:23 UTC
مازدیګرنۍ
12:23 UTC 13:23 UTC
پخش شروع پایان
سهارنۍ
02:23 UTC 03:23 UTC
مازدیګرنۍ
12:23 UTC 13:23 UTC
پخش شروع پایان
سهارنۍ
02:23 UTC 03:23 UTC
مازدیګرنۍ
12:23 UTC 13:23 UTC
پخش شروع پایان
سهارنۍ
02:23 UTC 03:23 UTC
مازدیګرنۍ
12:23 UTC 13:23 UTC
پخش شروع پایان
سهارنۍ
02:23 UTC 03:23 UTC
مازدیګرنۍ
12:23 UTC 13:23 UTC
پخش شروع پایان
سهارنۍ
02:23 UTC 03:23 UTC
مازدیګرنۍ
12:23 UTC 13:23 UTC
پخش شروع پایان
سهارنۍ
02:23 UTC 03:23 UTC
مازدیګرنۍ
12:23 UTC 13:23 UTC
پخش شروع پایان
سهارنۍ
02:23 UTC 03:23 UTC
مازدیګرنۍ
12:23 UTC 13:23 UTC
پخش شروع پایان
سهارنۍ
02:23 UTC 03:23 UTC
مازدیګرنۍ
12:23 UTC 13:23 UTC
پخش شروع پایان
سهارنۍ
02:23 UTC 03:23 UTC
مازدیګرنۍ
12:23 UTC 13:23 UTC
پخش شروع پایان
سهارنۍ
02:23 UTC 03:23 UTC
مازدیګرنۍ
12:23 UTC 13:23 UTC
پخش شروع پایان
سهارنۍ
02:23 UTC 03:23 UTC
مازدیګرنۍ
12:23 UTC 13:23 UTC
پخش شروع پایان
سهارنۍ
02:23 UTC 03:23 UTC
مازدیګرنۍ
12:23 UTC 13:23 UTC
پخش شروع پایان
سهارنۍ
02:23 UTC 03:23 UTC
مازدیګرنۍ
12:23 UTC 13:23 UTC
پخش شروع پایان
سهارنۍ
02:23 UTC 03:23 UTC
مازدیګرنۍ
12:23 UTC 13:23 UTC
پخش شروع پایان
سهارنۍ
02:23 UTC 03:23 UTC
مازدیګرنۍ
12:23 UTC 13:23 UTC
پخش شروع پایان
سهارنۍ
02:23 UTC 03:23 UTC
مازدیګرنۍ
12:23 UTC 13:23 UTC
پخش شروع پایان
سهارنۍ
02:23 UTC 03:23 UTC
مازدیګرنۍ
12:23 UTC 13:23 UTC
پخش شروع پایان
سهارنۍ
02:23 UTC 03:23 UTC
مازدیګرنۍ
12:23 UTC 13:23 UTC
پخش شروع پایان
سهارنۍ
02:23 UTC 03:23 UTC
مازدیګرنۍ
12:23 UTC 13:23 UTC
پخش شروع پایان
سهارنۍ
02:23 UTC 03:23 UTC
مازدیګرنۍ
12:23 UTC 13:23 UTC
پخش شروع پایان
سهارنۍ
02:23 UTC 03:23 UTC
مازدیګرنۍ
12:23 UTC 13:23 UTC
پخش شروع پایان
سهارنۍ
02:23 UTC 03:23 UTC
مازدیګرنۍ
12:23 UTC 13:23 UTC
پخش شروع پایان
سهارنۍ
02:23 UTC 03:23 UTC
مازدیګرنۍ
12:23 UTC 13:23 UTC
پخش شروع پایان
سهارنۍ
02:23 UTC 03:23 UTC
مازدیګرنۍ
12:23 UTC 13:23 UTC
پخش شروع پایان
سهارنۍ
02:23 UTC 03:23 UTC
مازدیګرنۍ
12:23 UTC 13:23 UTC
پخش شروع پایان
سهارنۍ
02:23 UTC 03:23 UTC
مازدیګرنۍ
12:23 UTC 13:23 UTC
پخش شروع پایان
سهارنۍ
02:23 UTC 03:23 UTC
مازدیګرنۍ
12:23 UTC 13:23 UTC
پخش شروع پایان
سهارنۍ
02:23 UTC 03:23 UTC
مازدیګرنۍ
12:23 UTC 13:23 UTC