رادیو کردی - سورانی
پخش شروع پایان
Sorani-1
03:23 UTC 04:23 UTC
پخش شروع پایان
Sorani-1
03:23 UTC 04:23 UTC
Sorani-2
13:23 UTC 15:23 UTC
پخش شروع پایان
Sorani-1
03:23 UTC 04:23 UTC
Sorani-2
13:23 UTC 15:23 UTC
پخش شروع پایان
Sorani-1
03:23 UTC 04:23 UTC
Sorani-2
13:23 UTC 15:23 UTC
پخش شروع پایان
Sorani-1
03:23 UTC 04:23 UTC
Sorani-2
13:23 UTC 15:23 UTC
پخش شروع پایان
Sorani-1
03:23 UTC 04:23 UTC
Sorani-2
13:23 UTC 15:23 UTC
پخش شروع پایان
Sorani-1
03:23 UTC 04:23 UTC
Sorani-2
13:23 UTC 15:23 UTC
پخش شروع پایان
Sorani-1
03:23 UTC 04:23 UTC
Sorani-2
13:23 UTC 15:23 UTC
پخش شروع پایان
Sorani-1
03:23 UTC 04:23 UTC
Sorani-2
13:23 UTC 15:23 UTC
پخش شروع پایان
Sorani-1
03:23 UTC 04:23 UTC
Sorani-2
13:23 UTC 15:23 UTC
Sorani-Ramadan
22:50 UTC 23:50 UTC
پخش شروع پایان
Sorani-1
03:23 UTC 04:23 UTC
Sorani-2
13:23 UTC 15:23 UTC
Sorani-Ramadan
22:50 UTC 23:50 UTC
پخش شروع پایان
Sorani-1
03:23 UTC 04:23 UTC
Sorani-2
13:23 UTC 15:23 UTC
Sorani-Ramadan
22:50 UTC 23:50 UTC
پخش شروع پایان
Sorani-1
03:23 UTC 04:23 UTC
Sorani-2
13:23 UTC 15:23 UTC
Sorani-Ramadan
22:50 UTC 23:50 UTC
پخش شروع پایان
Sorani-1
03:23 UTC 04:23 UTC
Sorani-2
13:23 UTC 15:23 UTC
Sorani-Ramadan
22:50 UTC 23:50 UTC
پخش شروع پایان
Sorani-1
03:23 UTC 04:23 UTC
Sorani-2
13:23 UTC 15:23 UTC
Sorani-Ramadan
22:50 UTC 23:50 UTC
پخش شروع پایان
Sorani-1
03:23 UTC 04:23 UTC
Sorani-2
13:23 UTC 15:23 UTC
Sorani-Ramadan
22:50 UTC 23:50 UTC
پخش شروع پایان
Sorani-1
03:23 UTC 04:23 UTC
Sorani-2
13:23 UTC 15:23 UTC
Sorani-Ramadan
22:50 UTC 23:50 UTC
پخش شروع پایان
Sorani-1
03:23 UTC 04:23 UTC
Sorani-2
13:23 UTC 15:23 UTC
Sorani-Ramadan
22:50 UTC 23:50 UTC
پخش شروع پایان
Sorani-1
03:23 UTC 04:23 UTC
Sorani-2
13:23 UTC 15:23 UTC
Sorani-Ramadan
22:50 UTC 23:50 UTC
پخش شروع پایان
Sorani-1
03:23 UTC 04:23 UTC
Sorani-2
13:23 UTC 15:23 UTC
Sorani-Ramadan
22:50 UTC 23:50 UTC
پخش شروع پایان
Sorani-1
03:23 UTC 04:23 UTC
Sorani-2
13:23 UTC 15:23 UTC
Sorani-Ramadan
22:50 UTC 23:50 UTC
پخش شروع پایان
Sorani-1
03:23 UTC 04:23 UTC
Sorani-2
13:23 UTC 15:23 UTC
Sorani-Ramadan
22:50 UTC 23:50 UTC
پخش شروع پایان
Sorani-1
03:23 UTC 04:23 UTC
Sorani-2
13:23 UTC 15:23 UTC
Sorani-Ramadan
22:50 UTC 23:50 UTC
پخش شروع پایان
Sorani-1
03:23 UTC 04:23 UTC
Sorani-2
13:23 UTC 15:23 UTC
Sorani-Ramadan
22:50 UTC 23:50 UTC
پخش شروع پایان
Sorani-1
03:23 UTC 04:23 UTC
Sorani-2
13:23 UTC 15:23 UTC
Sorani-Ramadan
22:50 UTC 23:50 UTC
پخش شروع پایان
Sorani-1
03:23 UTC 04:23 UTC
Sorani-2
13:23 UTC 15:23 UTC
Sorani-Ramadan
22:50 UTC 23:50 UTC
پخش شروع پایان
Sorani-1
03:23 UTC 04:23 UTC
Sorani-2
13:23 UTC 15:23 UTC
Sorani-Ramadan
22:50 UTC 23:50 UTC
پخش شروع پایان
Sorani-1
03:23 UTC 04:23 UTC
Sorani-2
13:23 UTC 15:23 UTC
Sorani-Ramadan
22:50 UTC 23:50 UTC
پخش شروع پایان
Sorani-1
03:23 UTC 04:23 UTC
Sorani-2
13:23 UTC 15:23 UTC
Sorani-Ramadan
22:50 UTC 23:50 UTC
پخش شروع پایان
Sorani-1
03:23 UTC 04:23 UTC
Sorani-2
13:23 UTC 15:23 UTC
Sorani-Ramadan
22:50 UTC 23:50 UTC